Vad är Självledarskap?

Självledarskap för vitalitet, förändring och medmänsklighet 

Livet består av ständig snabb förändring, idag snabbare än någonsin och är det enda säkra vi vet. Självledarskap är din egen process i en ständig pågående förändring och utveckling. Självledarskap innebär skickligheten i att hantera, anpassa och styra dina egna beteenden i olika relationer, situationer och olika krav.

När du kan leda dig själv effektfullt kan du leda andra att utveckla sin högsta potential, att nå sin framgång, sitt välbefinnande och bästa jag. Ledarskap idag handlar mer än någonsin om människor i relation.
Relationer är att GÖRA!

Kraftfulla processer som ger dig klarhet

Självledarskap är ett processinriktat helhetskoncept för dig som verkligen VILL förändra livspusslet och vill ta kommando över ditt liv. Som vill känna dig mer levande, sann och energifylld. De tre hörnstenarna medvetet Självledarskap, vinnande Kommunikation och balanserad Återhämtning blir dina stödjepelare.Fokus ligger på lösningsfokuserade processer.

Du får garanterade kraftfulla verktygen och strategierna till ett framgångsrikt och medvetet självledarskap med NLP systemet tanke-sinne-kropp. Du vet ditt varför som ditt mest meningsfulla i arbets- och vardagsliv som mer glädje och övertygelse, men också det som begränsar, oroar och tär på dig. Du äger praktiska verktyg till nyfikenhet, förändringsvillighet, friskhetstänk och hållbar hälsa. Att ge till andra. 
  Självinsikt Kommunikation Återhämtning

  Självledarskap är grunden till allt

  Med självkännedom kommer du att bli en tydlig modell och rådgivare. Du erövrar nycklar som skapar ömsesidigt förtroende, delaktighet, glädje för ett medskapande så att du förstår andra på ett mer djupare och medmänskligt sätt. Både i arbete och privata livet.

  Ett fysiskt och digitalt ledarskap som ökar företagets, medarbetares och dig som individ konkurrenskraft, attraktions- och prestationsförmåga.
  ”Det outforskade livet är inte värt att leva”
  - Sokrates

  Självinsikt vägen till självledarskap

  Självledarskap bottnar alltid i självinsikt för mer konstruktiva förändringar i ditt liv. Att utmana dig med frågor om vad som driver dig, dina styrkor och din tilltro till dig själv, dina mål och din affärsidé.

  Insikter som gör det möjligt att agera på nya sätt, med ny kraft utifrån en livsplan som överensstämmer med vem du VERKLIGEN är och vad du vill bli och vill uppnå i arbets-och privata livet. Ditt val av tankar till ditt nya liv med den effektivaste nyckelfrågan; ditt stora varför? Att komma fram till meningen med det du tänker, säger gör dig autentisk.

  Känslospråket vinner alltid

  Tankar styr över, förändrar, kontrollerar, driver och organiserar ditt dagliga tillstånd - det vill säga dina känslor. Känslospråket ”vinner” alltid över det logiska och förnuftsmässiga människospråket i våra beslut. Även hjärtat vägleder oss som ett tänkande, kännande organ och gör oss ännu mer självmedvetna.
  En ledare som kan och vågar prata känslor är en attraktiv ledare.

  Sex hållbara värderingspunkter 


  Reflektioner för att mäta resultat

  Frågandet är en superkraft för att lära sig mera om andras upptäckter och andras insikter och är en otrolig kunskapskälla. Det är med frågornas hjälp som vi utmanar olika perspektiv om det som varit, är och kan förutses. Du blir medveten om vilka förbättringar som gör dig, medarbetare och organisationen bättre anpassade imorgon till omständigheterna, jämfört med igår.

  Meningsfullhet

  Varförfrågan är det centrala för att kunna se mönster eller komma fram till det mest meningsfulla som motiv för att insiktsfullt lösa ett problem eller behov. All förändring i en persons tänkande skapas när de rör sig utanför sin ”karta”/sanningsmodell och när ett annorlunda sätt att tänka förs in igen och blivit en omvärdering och förändring. Din sanning är inte allas sanning/karta!

  Förändring NU

  Förändring kan ske på tre olika nivåer; i identiteten, processen och resultatet. Att välja att våga utsätta dig med utmanande frågor och bli medveten om vilka gamla normer som kan stå i vägen för att ändra mer hållbara övertygelser. Inställningen kräver ett nytt förhållningssätt och en rejäl omsvängning till ett nytänkande, ett enträget mentalt arbete för att nå förändring, oavsett ålder. Förändring går också emot vår överlevnadsinstinkt - eftersom hjärnan främst väljer trygghet. De små stegen är en början. Upprepningen är jobbet. ”Ledarskap är ingen position, det är en rörelse” Mc Ganno


  Självinsikt är ledarskap

  Ledarskap idag handlar alltmer om människor i relation. I så långt du själv har kommit i din egen självinsikt är en grund för att kunna leda andra och gäller både i arbets- och privata livet. Desto mer kommer du att bli en tydlig förebild och modell som skapar ömsesidigt förtroende, delaktighet och glädje som nycklar för ett medskapande team och organisation. Våga vara både sann och sårbar.


  Förtroende & delaktighet

  Förtroende är grundläggande för att kunna uppnå resultat tillsammans, som att ni som ett team och organisation gemensamt skapar och beslutar och inte var och en för sig. Det förtroende och tilltro du som individ och ni som medarbetare utger, samma förtroende och tilltro får andra för företaget.

  Förhållningssätt

  Att välja att utgå från det friska, positiva och fungerande som förhållningsätt skapar motivation och ger effektivitet, istället för att ha fokus på det negativa, det som inte fungerar - vilket istället drar ner energin och riskerar stress. Vi lyfter och höjer varandra och tillfredsställer vårt högsta behov; att bli sedd, hörd och känna tillhörighet.

  “…tillsammans skapar vi vitala företag och ledare…”

  Utbildningar inom Självledarskap, Kommunikation och Återhämtning.

  Framgångsrika människor är människor som mår bra.

  Historiken bakom Självledarskap

  Begreppet Självledarskap dök upp på 1980-talet och kan bestå av  tre olika strategier; beteende, belöning och tanke-kognition.
  en process genom vilket individer kontrollerar sina egna beteenden, påverkar och leder sig själva genom användandet av ett specifikt urval av beteendemässiga- och kognitiva strategier”. (Charles Manz)

  " att styra sina tankar och beteenden mot mål med en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit" (Bryant & Kazan)

  Lars-Eric Uneståhl, grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan, ger en något förenklad definition och delar upp självledarskap i ett organisatoriskt och ett personligt : ”Självledarskap är en självstyrande process mot uppsatta mål, vilket fodrar en förståelse för nuet, en klar bild av målen samt förmågan att skaffa sig och använda nödvändiga resurser för att nå dessa." 

  Jan Carlzon, chef på SAS under 1980-talet, utvecklade Självledarskapsfilosofi i boken: ”Riv pyramiderna” som totalt förändrade synen och blev en missionär på ledarskap och organisationer. Senare på 1990-talet lanserade LO ordet medborgarmakt för det engelska ordet empowerment.
  ​​​​​​​
  Teoretiskt är självledarskap extra gynnsamt i organisationer som använder sig av självstyrande team. Forskning om självledarskapets betydelse i öppna kontorslandskap angavs att personliga mål var viktiga.​​​​​​​ ​​​​​​​